UWAGA! Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za pomocą cookies wykorzystywane są głównie w celach statystycznych. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce. Ok, rozumiem - ukryj komunikat.

Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe pozwala sprecyzować Klientowi gdzie jest obecnie i gdzie chciałby być – co chciałby robić, co dla niego jest ważne w pracy, jak może w lepszym stopniu wykorzystać swoje mocne strony.

Celem spotkań doradczych jest towarzyszenie osobom w procesie poszukiwania i budowania własnej ścieżki kariery poprzez rozwijanie samoświadomości, proaktywności i otwartości.

Podczas konsultacji doradczych:

  • pomożemy Ci w rozpoznaniu obszarów Twoich zainteresowań zawodowych,
  • przeprowadzimy analizę Twojego dotychczasowego doświadczenia oraz oczekiwań zawodowych,
  • wskażemy Ci skuteczne sposoby poszukiwania pracy,
  • pomożemy Ci w stworzeniu dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej,
  • wspólnie określimy Twoje mocne i słabe strony,
  • zaproponujemy Ci rozwiązanie testów predyspozycji zawodowych i psychologicznych,
  • uzyskasz doraźną pomoc psychologiczną w obszarze kariery.

Realizacja projektu przewiduje objęcie 350 uczestników projektu kompleksową usługą brokeringu. tj. doradztwa zawodowego.

Usługi doradcze dla każdego uczestnika projektu obejmują w szczególności następujące moduły tematyczne:

– wstępne spotkania doradcze związane z rekrutacją do projektu – średnio 0,5 godziny zegarowej na UP;

– właściwe doradztwo edukacyjne – brokering edukacyjny – średnio 3 godziny zegarowe na UP;

– doradztwo grupowe w ramach brokeringu edukacyjnego – 25 grup po średnio 14 osób x 2 dni x 7 godzin/dzień (14 godzin / grupę);

– monitoring edukacyjny wstępny – średnio 1/4 godziny na UP

W stosunku do UP, którzy podejmą ścieżkę edukacyjną (zakłada się 90 osób na 350) realizowany będzie dodatkowo:

– monitoring edukacyjny – opieka na etapie kształcenia – średnio 2 h na UP.; maksymalnie do 200 godzin łącznie w ramach Projektu).

 

1. Wstępne spotkania doradców (brokerów) edukacyjnych z osobami zainteresowanymi otrzymaniem wsparcia.

Każde z przewidzianych spotkań powinno trwać co najmniej 1/2 h (w odniesieniu do 1 uczestnika projektu).

Spotkania doradców z osobami zainteresowanymi otrzymaniem wsparcia mają na celu przeprowadzenie wstępnego rozeznawania sytuacji problemowej każdej osoby, w tym przede wszystkim:

– ustalenie celu porady edukacyjnej, poprzez określenie potrzeb i oczekiwań klienta – zebranie informacji dotyczących preferencji edukacyjnych osoby objętej wsparciem;

– poinformowanie o możliwości skorzystania ze wsparcia oraz przedstawienie korzyści udziału we właściwym doradztwie edukacyjnym.

 

2. Właściwe doradztwo edukacyjne – powinno zawierać co najmniej następujące elementy:

– pogłębiona analiza sytuacji osoby, z uwzględnieniem jej zainteresowań, predyspozycji i kompetencji.

– analiza informacji o usługach, z których klient już korzystał i ich efektach w celu zaproponowania działań alternatywnych bądź uzupełniających w stosunku do dotychczasowych aktywności klienta w obszarze kształcenia formalnego i pozaformlanego.

– przekazanie zindywidualizowanej oferty przygotowanej przez doradcę (brokera) edukacyjnego (wypracowanie indywidualnej ścieżki działania), zawierającej informacje na temat możliwości szkolenia, podniesienia kwalifikacji, przekwalifikowania oraz możliwości sfinansowania tej usługi (wybór odpowiedniego sposobu dalszego działania).

Oferta edukacyjna powinna być dostosowana do sytuacji na lokalnym i regionalnym rynku pracy (z uwzględnieniem popytu na pracę w określonych kompetencjach).

 

3. Doradztwo grupowe – polega na bezpośrednim kontakcie podmiotów świadczących usługi edukacyjne z grupą osób zainteresowanych otrzymaniem pomocy w zakresie kształcenia ustawicznego, służące promowaniu i informowaniu o dostępnej ofercie edukacyjnej. Celem porady grupowej jest zwiększenie efektywności całego procesu informowania i doradzania, podniesienie jakości usługi oraz rozszerzenie zakresu udzielanego wsparcia.

 

4. Monitoring edukacyjny wstępny

Wstępne rozeznanie potrzeb uczestników projektu w zakresie realizacji indywidualnej ścieżki działania.

 

5. Monitoring edukacyjny / opieka na etapie kształcenia 

Monitorowanie postępów uczestników projektu w realizacji indywidualnej ścieżki działania oraz zapewnienie wsparcia w zakresie eliminowania/ przeciwdziałania ewentualnym barierom w procesie kształcenia/ uczestnictwa w zaproponowanej formie edukacji.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach

Copyright Edukacja365.pl – Wszelkie prawa zastrzeżone – 2014/2015