UWAGA! Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za pomocą cookies wykorzystywane są głównie w celach statystycznych. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce. Ok, rozumiem - ukryj komunikat.

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Dane placówki

  • adres: ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa
  • telefon: (34) 37 84 100
  • strona www: www.ajd.czest.pl

Opis placówki

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie powstała z przekształcenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Akademię. To doniosłe wydarzenie dla całego środowiska akademickiego miało miejsce 1 października 2004 r.

Dzieje Uczelni sięgają jednak do roku 1971. Dzięki decyzji ówczesnej Rady Ministrów powstała Wyższa Szkoła Nauczycielska. W 1974 roku przekształcono ją w Wyższą Szkołę Pedagogiczną . Pracownicy Akademii, którzy pamiętają to historyczne dla Częstochowy i regionu wydarzenie podkreślają, iż powołanie w tamtych czasach wyższej szkoły humanistycznej miało ogromne znaczenie dla bujnie rozwijającego się miasta. Mówiło się wtedy wręcz o precedensie, gdyż w ówczesnych czasach znacznie chętniej powoływano do życia uczelnie o technicznym profilu kształcenia. Ich absolwenci znajdowali wówczas zatrudnienie w dynamicznie rozwijającym się przemyśle, który odczuwał duże zapotrzebowanie na tego typu specjalistów. Pierwsze dyplomy ukończenia pedagogicznych studiów zawodowych absolwenci otrzymali w 1973 roku. Natomiast pierwsze dyplomy magisterskie zostały wydane przez władze WSP w 1977 roku.

Początki uczelni były skromne. Rozpoczęła działalność z dwoma wydziałami: Matematyczno-Przyrodniczym i Pedagogicznym. W 1974 roku siłę WSP stanowiło 90 pracowników naukowo-dydaktycznych. W gronie tym znajdowało się 12 docentów i 10 doktorów. Przez blisko 40 lat istnienia AJD znacznie się rozwinęła i urosła w siłę. Uczelnia składa się obecnie z pięciu wydziałów: Filologiczno-Historycznego, Matematyczno-Przyrodniczego, Pedagogicznego, Wychowania Artystycznego i Wydziału Nauk Społecznych. W struktury AJD zalicza się także jednostki międzywydziałowe: Studium Języków Obcych i Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

Prawdziwą skarbnicą Uczelni jest Biblioteka Główna. Jej zbiory składają się z ponad 300 tysięcy pozycji. Wśród nich znajdują się książki, czasopisma, dokumenty oraz inne jednostki zaliczane do zbiorów specjalnych. Pracownicy Biblioteki prowadzą szeroką działalność mającą na celu popularyzację czytelnictwa. W tym celu odbywają się m. in. wystawy poświęcone szerokim zagadnieniom związanym z regionem, historią i fotografią.

Pracownicy Uczelni mają możliwość publikowania swoich badań dzięki istnieniu Wydawnictwa AJD. Oficyna jest znana nie tylko w regionie częstochowskim, ale także poza jego granicami. Bierze udział w najważniejszych targach książki w Polsce i w Europie. Oficyna oferuje publikacje poświęcone wielu dyscyplinom nauki.

AJD kształci na blisko 30 kierunkach. Uczelnia posiada prawa do nadawania stopnia doktora na kierunkach: chemia, fizyka, historia i literaturoznawstwo. Ma prawa do nadawania stopnia doktora habilitowanego na historii. Prowadzi studia III stopnia na kierunkach, chemia, fizyka, historia,  literaturoznawstwo. Trwają starania o uzyskanie praw do nadawania stopnia doktora na innych kierunkach.  Akademia prowadzi studia podyplomowe w ponad 60 formach. Dotychczas uczelnia wykształciła ponad 50 tysięcy absolwentów.

AJD prowadzi również szeroką działalność mającą na celu popularyzację nauki i jej osiągnięć wśród osób starszych. Wyrazem tego jest praca Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Każdego roku z tego typu zajęć korzysta ponad 600 słuchaczy.

O sile Uczelni świadczy jej kadra. Obecnie AJD zatrudnia ponad 500 nauczycieli akademickich. W gronie tym blisko 130 osób to samodzielni pracownicy naukowo-dydaktyczni. AJD zatrudnia także ok. 350 pracowników, zatrudnionych w administracji i obsłudze.

Z myślą o studentach oraz młodzieży i mieszkańcach regionu częstochowskiego powstało przy AJD planetarium. Obiekt wyposażony jest w najnowocześniejszą na świecie aparaturę.

Ważnym elementem postrzegania i klasyfikacji każdej uczelni jest prowadzona przez AJD współpraca zagraniczna. W tym przypadku nasza Uczelnia może szczycić się już bogatym dorobkiem. Do tej pory zawarliśmy 35 różnorodnych umów dotyczących współpracy z ośrodkami naukowymi z 13 państw. Owocem współpracy jest wymiana kadry i studentów. Realizowane są umowy bilateralne, wspólnie finansowane są badania naukowe Ich wyniki mogą zostać wykorzystane nawet przez przemysł cywilny i wojskowy.

Jako jedna z niewielu Uczelni częstochowska AJD aktywnie uczestniczy w organizacji Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej. Z tej formy zajęć, w czasie jednego kursu korzysta ok. 50 słuchaczy. Młodzież uczy się języka polskiego, poznaje nasz kraj, zwyczaje i kulturę polską.

Rozwija się sport akademicki. Sportowcy uczestniczą w zawodach organizowanych w Częstochowie oraz w odległych ośrodkach daleko poza jej granicami. Dorobkiem ich działalności są nie tylko laury i trofea, ale przede wszystkim promocja zdrowego stylu życia.

Do niebanalnych osiągnięć należy zaliczyć sklasyfikowanie naszych sportowców w ścisłej czołówce w rankingach wszystkich uczelni pedagogicznych i humanistycznych w Polsce.

W centrum uwagi władz Akademii pozostaje baczne obserwowanie postępujących zmian w Polsce i w Europie poprzez śledzenie przemian dokonujących się na rynku pracy. Właśnie pod tym kątem staramy się dostosować naszą ofertę kształcenia. Stąd plany wprowadzania nowych systemów kształcenia, nawiązywania współpracy zagranicznej nie tylko z państwami Europy Zachodniej, ale także z Europy Wschodniej. Władze AJD starają się wzmacniać i powiększać dorobek Uczelni, tak by w niedalekiej przyszłości można było przekształcić ją w publiczny Uniwersytet.

Administracja I stopień

Administracja II stopień
– administracja samorządowa
– administracja kontroli i ochrony prawnej

Analityka i kreatywność społeczna I stopień
– coaching i procesy doradcze
– diagnozy i konsulting społeczny

Bezpieczeństwo narodowe I stopień
– bezpieczeństwo państwa
– bezpieczeństwo międzynarodowe

Biotechnologia I stopień

Biotechnologia II stopień
– biotechnologia środowiska
– biotechnologia drobnoustrojów
– biotechnologia żywności

Chemia I stopień
– analityka środowiska i żywności
– chemia biopolimerów i biomateriałów
– chemia leków
– chemia podstawowa
– specjalizacja nauczycielska: chemia nauczanie przyrody
______________________________
studia stacjonarne inżynierskie
– analityka i kontrola procesów chemicznych
– chemia nowych materiałów
Chemia II stopień
– analityka środowiska i żywności
– chemia nowych materiałów
– chemia podstawowa
– specjalizacja nauczycielska: nauczanie chemii

Chemia III stopień

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I stopień
– nauczycielska
specjalizacje:
– muzyka rozrywkowa
– prowadzenie zespołów muzycznych

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej II stopień
– nauczycielska
specjalizacja:
– animacja i upowszechnianie kultury muzycznej

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych I stopień
– kreacja wizualna
specjalizacje:
– malarstwo
– grafika
– fotografia
– rzeźba
– komunikat wizualny – multimedia, intermedia

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych II stopień
– kreacja wizualna
specjalizacje:
– komunikat wizualny – projektowanie graficzne
– fotografia

Filologia I stopień
spec. filologia angielska
spec. filologia germańska
– filologia angielska (nauczycielska, tłumaczenia i języki specjalistyczne, tłumaczeniowa z rozszerzonym lektoratem języka chińskiego**)
– filologia germańska (nauczycielska, tłumaczenia i języki specjalistyczne, tłumaczeniowa z rozszerzonym lektoratem języka chińskiego**, język niemiecki w obszarach zawodowych**)
Filologia II stopień
spec. filologia angielska
spec. filologia germańska

– filologia angielska (literaturoznawstwo z elementami kulturoznawstwa, językoznawstwo teoretyczne i stosowane)
– filologia germańska (literaturoznawstwo z elementami kulturoznawstwa, językoznawstwo teoretyczne i stosowane)

Filologia polska I stopień
– nauczycielska
– dziennikarska
– komunikacja kulturowa i media
– edytorsko-redaktorska**

Filologia polska II stopień
– nauczycielska
– dziennikarska
– komunikacja kulturowa i media
– logopedia oświatowa

Filozofia I stopień
– filozofia
– filozofia z komunikacją społeczną
– specjalizacja nauczycielska

Filozofia II stopień

Fizjoterapia I stopień

Fizyka I stopień
– akustyka i realizacja dźwięku
– bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna
– fizyka medyczna
– nanotechnologia
– nauczycielska – nauczanie przyrody w szkole podstawowej

Fizyka II stopień
– nanofizyka i nanomateriały (studia międzynarodowe w języku polskim i angielskim z dyplomem Uniwersytetu Le Mans we Francji)
– fizyka medyczna
– biofotonika
– nauczycielska – nauczanie fizyki
– akustyka i układy audio

Fizyka III stopień

Fotografia i kreacja przekazu* I stopień

Grafika I stopień
specjalizacje:
– grafika warsztatowa
– grafika użytkowa

Grafika II stopień
specjalizacje:
– grafika warsztatowa
– grafika użytkowa

Historia I stopień
– archiwistyczna
– nauczycielska
– krajoznawczo-turystyczna
– antropologia historyczna
– rekonstrukcja historyczna
– militaroznawstwo

Historia II stopień
– archiwistyczna
– nauczycielska
– krajoznawczo-turystyczna
– antropologia historyczna
– rekonstrukcja historyczna
– militaroznawstwo

Historia III stopień

Informatyka I stopień
– grafika komputerowa i multimedia
– specjalizacja nauczycielska
– inżynieria oprogramowania

Innowacyjne technologie i nowoczesne materiały * I stopień
– virtual prototyping
– nano- i bioinnowacje w materiałach

Inżynieria bezpieczeństwa I stopień
– bezpieczeństwo pracy i środowiska
– zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
– systemy monitoringu i ochrony mienia**

Inżynieria bezpieczeństwa II stopień
– bezpieczeństwo techniczne
– bezpieczeństwo środowiska

Kulturoznawstwo europejskie I stopień
– kulturoznawstwo w obszarze niemieckojęzycznym
– kulturoznawstwo krajów Wielkiej Brytanii
– dziedzictwo kulturowe regionu – turystyka kulturowa

Literaturoznawstwo III stopień
– filologia polska
– filologia germańska

Malarstwo I stopień
– malarstwo sztalugowe

Malarstwo II stopień
specjalność:
– malarstwo sztalugowe
specjalizacje:
– malarstwo i klasyczne techniki malarskie
– malarstwo i multimedia
specjalność:
– malarstwo w architekturze i urbanistyce
specjalizacja:
– malarstwo i malarstwo w architekturze

Matematyka I stopień
– informatyczna
– nauczycielska

Muzyka i animacja artystyczna* I stopień
– muzyka rozrywkowa
– management muzyczny

Ochrona środowiska I stopień
– ekoanalityka
– biologiczne aspekty ochrony środowiska
studia stacjonarne inżynierskie
– czyste technologie
– biotechnologia w ochronie środowiska

Ochrona środowiska II stopień
– ekoanalityka
– ochrona przyrody
– ekoturystyka

Pedagogika I stopień
– pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna
– pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna
– doradztwo zawodowe i personalne
– edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna -moduł: język obcy
– pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną
– doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość
Pedagogika II stopień
– pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna
– pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna
– doradztwo zawodowe i personalne
– edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (moduł: A, moduł B/po innych specjalnościach)
– doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość
– coaching kariery z doradztwem zawodowym
– geragogika

Politologia I stopień
– społeczno-polityczna
– europejska
Politologia II stopień
– polityka bezpieczeństwa państwowego i międzynarodowego
– polityka i wielokulturowość
– geopolityka i konflikty w stosunkach międzynarodowych

Praca socjalna I stopień
– poradnictwo i wsparcie osób starszych z niepełnosprawnością oraz przewlekle chorych
– praca z rodziną

Praca socjalna* II stopień

Turystyka i rekreacja I stopień
– odnowa psychosomatyczna
– instruktor reakcji ruchowej
– obsługa ruchu turystycznego

Wychowanie fizyczne I stopień
– nauczycielska
– instruktorska

Wychowanie fizyczne II stopień
– nauczycielska
– instruktorska
– trenerska

Zarządzanie I stopień
– zarządzanie przedsiębiorstwem
– zarządzanie w ochronie zdrowia
– zarządzenie finansami przedsiębiorstw
– zarządzanie sprzedażą i dystrybucją
– zarządzanie potencjałem ludzkim
– przedsiębiorczość i rozwój własnego przedsiębiorstwa

Dane naboru

PUNKT INFORMACYJNY DLA KANDYDATÓW NA STUDIA CZYNNY:

od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 - 15.00

Częstochowa, ul. Waszyngtona 4/8, w pok. 105, 106 tel. 343784123, 124, 122

Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach

Copyright Edukacja365.pl – Wszelkie prawa zastrzeżone – 2014/2015