UWAGA! Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za pomocą cookies wykorzystywane są głównie w celach statystycznych. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce. Ok, rozumiem - ukryj komunikat.

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Dane placówki


Opis placówki

Akademia Pedagogiki Specjalnej posiada najdłuższą tradycję spośród wszystkich polskich uczelni pedagogicznych. Tradycja ta sięga okresu odzyskania przez Polskę niepodległości, kiedy to Maria Grzegorzewska – nasza patronka – wróciła do kraju by włączyć się w nurt działań formujących nową państwowość oraz nowatorsko rozwiązywać edukacyjne wyzwania społeczeństwa.
W 1922 roku z połączenia Państwowego Instytutu Fonetycznego i kierowanego przez Marię Grzegorzewską Państwowego Seminarium Pedagogiki Specjalnej powstał Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej, którego kontynuatorką jest Akademia Pedagogiki Specjalnej. Kształcenie nauczycieli i wychowawców przygotowanych do pracy pedagogicznej z osobami niepełnosprawnymi było zawsze programowo i organizacyjnie połączone z potrzebami społecznymi i z całym systemem edukacyjnym, który funkcjonuje w naszym kraju i w coraz szerszym zakresie sprzyja realizacji zadań wynikających z wejścia Polski do wspólnoty państw europejskich. Tak jest również obecnie, kiedy wachlarz prowadzonych kierunków studiów daleko wykracza poza obszar pedagogiki specjalnej oraz specjalności nauczycielskie.
Naszym zadaniem jest kształtowanie wysokiego poziomu kultury pedagogicznej absolwenta, otwartości na sprawy dzieci, młodzieży i dorosłych, postawy życzliwości i gotowości do dialogu oraz umiejętności komunikowania się i nawiązywania kontaktów społecznych. Szacunek dla tradycji pedagogicznych łączy z potrzebą kształtowania postaw proinnowacyjnych szczególnie w tych dziedzinach, w jakich będą w przyszłości pracować absolwenci.
Na Wydziale Nauk Pedagogicznych prowadzone są trzy kierunki studiów. Studiowanie pedagogiki specjalnej przygotowuje do pracy nauczycielskiej oraz opiekuńczo-wychowawczej z osobami dotkniętymi wadami wzroku (tyflopedagogika), słuchu (surdopedagogika), mowy (logopedia), niepełnosprawnością intelektualną, niesprawnościami ruchu, a także osobami z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym (resocjalizacja). Kierunek ten prowadzi także unikalną w kraju specjalność pedagogika zdolności i informatyka. Studia na kierunku pedagogika pozwalają absolwentom podjąć pracę zarówno w przedszkolu i szkole jak też w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Studenci tego kierunku kształcą się także w zakresie szeroko pojętej pedagogiki społecznej nabywając wiedzę i umiejętności niezbędne do wychowawczego wspomagania rodzin, działalności kulturalno-oświatowej w środowisku lokalnym, edukacji dorosłych, prowadzenia doradztwa zawodowego, a także rozwijania kreatywności wychowanków (kolejna unikalna w kraju specjalność). Studenci kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych rozwijają swoje uzdolnienia artystyczne a także przygotowują się do pracy w placówkach edukacyjnych oraz terapeutycznych, prowadzących terapię przez sztukę.
Na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych prowadzone są studia na kierunkach: praca socjalna, socjologia oraz psychologia. Kształcenie na tych kierunkach także nawiązuje do tradycji Uczelni wyznaczanej ideą wrażliwości na potrzeby człowieka znajdującego się w szczególnie trudnych sytuacjach. Studenci pracy socjalnej nabywają kompetencje niezbędne do skutecznego wspierania i zaspokajania potrzeb ludzi w wieku starczym, chorych i niepełnosprawnych, studenci socjologii poznają w szczególności problematykę środowiskowego działania przeciw marginalizacji społecznej i wykluczenia, a studia na kierunku psychologia koncentrują się na problematyce promocji zdrowia, diagnozie i usuwaniu zachowań dysfunkcjonalnych u dzieci i młodzieży oraz psychologii klinicznej.
Studenci APS mają możliwość realizowania części studiów w uczelniach zagranicznych korzystając ze stypendiów programu Erazmus. Pozadydaktyczna aktywność studentów znajduje swój wyraz w działalności studenckiego wolontariatu, Akademickiego Związku Sportowego jak również bogatej oferty programowej Samorządu Studenckiego, będącego realnym współgospodarzem Uczelni.
APS jest Uczelnią przyjazną dla studentów niepełnosprawnych, którzy znajdą tu dogodne warunki dla studiowania, pomoc ze strony Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych oraz ułatwienia w poruszaniu się i orientacji przestrzennej, a ze strony pracowników Biura Promocji, Rekrutacji i Karier Zawodowych studenci i absolwenci uzyskują skuteczną pomoc w poszukiwaniu pracy zawodowej.

W ofercie mamy studia stacjonarne (dzienne) oraz niestacjonarne (zaoczne) realizowane na sześciu kierunkach studiów: EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH (studia pierwszego i drugiego stopnia); PEDAGOGIKA (studia pierwszego i drugiego stopnia), PEDAGOGIKA SPECJALNA (studia pierwszego i drugiego stopnia); PRACA SOCJALNA (studia pierwszego stopnia); PSYCHOLOGIA (studia jednolite magisterskie); SOCJOLOGIA (studia pierwszego i drugiego stopnia). Wykaz specjalności na poszczególnych kierunkach studiów znajduje się ponieżej.

Dane naboru

Biuro ds. Promocji,
Rekrutacji i Karier Zawodowych,
tel. (22) 589 36 78, budynek C, pokój 3065

Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach

Copyright Edukacja365.pl – Wszelkie prawa zastrzeżone – 2014/2015