UWAGA! Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za pomocą cookies wykorzystywane są głównie w celach statystycznych. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce. Ok, rozumiem - ukryj komunikat.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dane placówki


Opis placówki

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu to druga uczelnia rolnicza w kraju. Prestiż i nowoczesność, profesjonalna kadra dydaktyczna i uznany dorobek naukowy potwierdzają czołowe miejsce poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego w kraju i znaczącą pozycję na arenie międzynarodowej.
W swej misji uczelnia nawiązuje do wybitnego patrona uniwersytetu – Augusta hrabiego Cieszkowskiego – znakomitego Wielkopolanina, wybitnego filozofa, mecenasa nauki i edukacji rolniczej.
Uczelnia kształci około 12 000 studentów na studiach pierwszego stopnia, w większości kończących się tytułem zawodowym inżyniera, studiach magisterskich i doktoranckich oraz anglojęzycznych. Dalsze pogłębianie wiedzy można kontynuować na 27 studiach podyplomowych.
Oferta dydaktyczna uczelni i programy studiów zapewniają kształcenie na wysokim poziomie teoretycznym i praktycznym, na kierunkach związanych z szeroko pojętym środowiskiem przyrodniczym, jego zagospodarowaniem i ochroną, także produkcją i przetwarzaniem żywności.
Ostatnie z uruchomionych studiów pierwszego stopnia to: Inżynieria i gospodarka wodna, Ekoenergetyka, Medycyna roślin, Projektowanie mebli, Weterynaria a od 2014 roku oferujemy nowe studia na kierunkach: Inżynieria biotworzyw, Inżynieria rolnicza. Na studiach drugiego stopnia Ochrona przyrody i Turystyka przyrodnicza.
Szeroki wachlarz edukacyjny i wysokie standardy kształcenia zapewniają naszym absolwentom liczne możliwości na rynku pracy.
W uczelni funkcjonuje Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS), dzięki któremu jest możliwa wymiana studentów na poziomie krajowym i europejskim. Na poziomie międzynarodowym wymiana studentów jest organizowana między innymi dzięki programom Erasmus i Leonardo da Vinci. Działa program Most-AR, w ramach którego studenci od drugiego roku mogą studiować przez semestr lub jeden rok w innej polskiej uczelni przyrodniczej lub rolniczej.

Nasze działania inwestycyjne i modernizacyjne, troska o wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny młodzieży, tworzą uczelnię przyjazną studentom.

Kierunki studiów oraz opis:

Architektura krajobrazu – studia stacjonarne inżynierskie I stopnia trwają 7 semestrów a niestacjonarne – 8. Studia stacjonarne II stopnia trwają 3 semestry a niestacjonarne – 4. Program jest ukierunkowany na ochronę i kształtowanie szaty roślinnej w krajobrazie, inwentaryzację i rewaloryzację terenów przyrodniczych, projektowanie, budowę i konserwacje obiektów architektury krajobrazu. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: matematyka, geometria wykreślna, historia sztuki i architektury, szata roślinna, rysunek, malarstwo i rzeźba, projektowanie, rekultywacja krajobrazu, konserwacja i rewaloryzacja ogrodów zabytkowych, budownictwo ogrodowe, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska przyrodniczego.
Absolwent uzyskuje wiedzę z zakresu historii i teorii architektury oraz urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa i technologii budowlanych, konstrukcji, fizyki budowli oraz projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Zna przepisy techniczno-budowlane, także metody organizacji i przebiegu procesu inwestycyjnego. Poosiada umiejętności gromadzenia informacji i kształtowania środowiska człowieka, zgodnie z jego potrzebami użytkowymi, z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Jest przygotowany do tworzenia projektów spełniających wymagania estetyczne, użytkowe i techniczne.

Biologia – studia stacjonarne licencjackie I stopnia trwają 6 semestrów. Studia stacjonarne II stopnia – 4 semestry. Program obejmuje kształcenie ogólno-biologiczne, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu biologii stosowanej w odniesieniu do zwierząt i roślin. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: matematyka, fizyka, chemia, zoologia i botanika, genetyka i fizjologia roślin oraz zwierząt, anatomia kręgowców z elementami anatomii człowieka, biochemia, ewolucjonizm, biologia komórki, immunologia, rozmnażanie roślin, ochrona przyrody, hydrobiologia, kompleksowe zajęcia terenowe.
Absolwent ma możliwość podjęcia działalności w różnych placówkach związanych z biologią np. w laboratoriach, rezerwatach, parkach narodowych, ogrodach zoologicznych. Dobre przygotowanie z zakresu nauk podstawowych oraz umiejętności pozwalają także na podjęcie pracy o charakterze naukowo-badawczym.

Biotechnologia – studia stacjonarne inżynierskie I stopnia trwają 7 semestrów. Studia stacjonarne II stopnia – 3 semestry. Program integruje przedmioty przyrodnicze, inżynieryjne i społeczno-ekonomiczne, przygotowując absolwentów w zakresie biotechnologii roślinnej, zwierzęcej oraz przemysłowej. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: chemia, biochemia, biofizyka, biologia molekularna, genetyka, inżynieria genetyczna, genetyczne doskonalenie organizmów, biotechnologiczne metody rozmnażania roślin i rozrodu zwierząt, biotechnologia w przemyśle spożywczym, inżynieria procesów biotechnologicznych, zarządzanie przedsiębiorstwem, analiza rynku produktów biotechnologicznych. Absolwent jest przygotowany do pracy w przemyśle farmaceutycznym, diagnostyce medycznej, przemyśle spożywczym, ochronie środowiska, hodowli, produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz w laboratoriach kontrolnych i badawczych.

Dietetyka – studia stacjonarne licencjackie i niestacjonarne I stopnia trwają 6 semestrów. Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia – 4 semestry. Podstawą programu jest kształcenie w zakresie żywienia człowieka zdrowego i chorego, analizy i oceny żywności, technologii przygotowania potraw oraz podstawowej wiedzy medycznej. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: chemia i mikrobiologia, anatomia i fizjologia człowieka, elementy etyki i psychologii, biochemia ogólna i żywności, parazytologia, podstawy żywienia i produkcja żywności dietetycznej, toksykologia żywności, dietoterapia, epidemiologia, ochrona zdrowia i edukacja żywieniowa.
Absolwent jest przygotowany do realizacji usług żywieniowych (np. szeroko pojętej żywności, planowania racjonalnego żywienia różnych grup ludności) i doradztwa dietetycznego (np. stosowanie terapii dietetycznych).
Ekoenergetyka – studia inżynierskie stacjonarne I stopnia trwają 7 – semestrów i niestacjonarne – 8. Program zapewnia uzyskanie wiedzy z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, rolniczych i ochrony środowiska oraz umiejętności wykorzystania jej w zakresie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych z zachowaniem zasad szeroko pojętej ochrony środowiska. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: matematyka, chemia, fizyka, grafika inżynierska, mechanika techniczna, elektrotechnika i elektronika, automatyka, technika cieplna i gospodarka energetyczna, zarządzanie i logistyka w przedsiębiorstwie, agroekologia, ochrona środowiska i uprawa roślin energetycznych, gospodarka odpadami, systemy monitorowania środowiska, techniki odnowy gleb i krajobrazu.
Absolwent jest przygotowany do pracy przy projektowaniu i eksploatacji obiektów technicznych, nadzorowaniu procesów oraz systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych w produkcji energii ze źródeł odnawialnych z zachowaniem zasad szeroko pojętej energii.

Ekonomia – studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie I stopnia trwają 6 semestrów. Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia – 4 semestry. Program ma charakter interdyscyplinarny, łączący szeroką wiedzę ekonomiczną z ekonomikę gospodarki żywnościowej oraz politykę rolną. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: matematyka, statystyka, makro- i mikroekonomia, ekonometria, geografia ekonomiczna i historia gospodarcza, ekonomika gospodarki żywnościowej, technologie wytwarzania i przetwórstwa rolno-spożywczego, prawo gospodarcze i polityka gospodarcza, analiza ekonomiczna, system podatkowy i celny, zarządzanie jakością, fundusze Unii Europejskiej, ekonomika rolnictwa światowego. Absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z gospodarką żywnościową, w administracji centralnej i lokalnej.
Finanse i rachunkowość – studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie I stopnia trwają 6 semestrów. Program obejmuje kształcenie ogólno-ekonomiczne oraz z zakresu funkcjonowania instytucji finansowych, prawnych i finansowych uwarunkowań działalności gospodarczej, analizy zjawisk gospodarczych w agrobiznesie i gospodarce żywnościowej. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: matematyka i informatyka, statystyka opisowa, rachunkowość finansowa, zarządzanie, makro- i mikroekonomia, finanse publiczne, finanse przedsiębiorstw, analiza finansowa, polityka gospodarcza, gospodarka żywnościowa.
Absolwent jest przygotowany do pracy między innymi w działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw i innych instytucji prywatnych i publicznych, biurach rachunkowych, firmach konsultingowych oraz w firmach doradztwa podatkowego i inwestycyjnego, biurach księgowych, podmiotach sektora finansów publicznych, urzędach administracji samorządowej, jednostkach administracji państwowej, lokalnej i centralnej.

Gospodarka przestrzenna – studia stacjonarne inżynierskie I stopnia trwają 7 semestrów a niestacjonarne – 8. Studia stacjonarne licencjackie I stopnia trwają 6 semestrów a niestacjonarne – 7. Program łączy wiedzę o charakterze przyrodniczym, technicznym i prawno-ekonomicznym z zakresu gospodarowania przestrzenią, zasobami przyrody i środowiska, gospodarowania gruntami i wodami oraz infrastruktury technicznej i społecznej. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: matematyka, geografia ekonomiczna, rysunek techniczny i planistyczny, grafika inżynierska, strategia rozwoju miast i regionów, geodezja i kartografia, budownictwo, projektowanie urbanistyczne, planowanie przestrzenne, kształtowanie krajobrazu. Absolwent jest przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej szczególności w wydziałach planowania przestrzennego, gospodarki terenami, urbanistyki, architektury, ochrony środowiska, strategii rozwoju gospodarczego i promocji, agencjach rozwoju lokalnego i regionalnego. Ponadto w pracowniach planistycznych i urbanistycznych, agencjach nieruchomości i firmach konsultingowych i doradczych.

Informatyka i agroinżynieria – studia inżynierskie, stacjonarne I stopnia trwają 7 semestrów, niestacjonarne 8 semestrów a studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne trwają – 3 semestry. Kierunek gwarantuje wykształcenie informatyczne oraz inżynierskie w zakresie maszyn i urządzeń rolniczych. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: matematyka, fizyka, mechanika i wytrzymałość materiałów, architektura komputerowa i technologie multimedialne, projektowanie baz danych, inżynieria oprogramowania, analiza obrazu i wizualizacja procesów, implementacja i wdrażanie systemów internetowych. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego i twórczego rozwijania i wdrażania nowoczesnych technologii informatycznych w szeroko rozumianych obszarach rolnictwa oraz gospodarki rolno-spożywczej i leśnej.

(nowy kierunek studiów) Inżynieria biotworzyw – studia inżynierskie, stacjonarne I stopnia trwają 7 semestrów, a studia stacjonarne II stopnia – 3 semestry. Kierunek umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu wybranych działów matematyki, fizyki, chemii i nauk o ziemi w zakresie niezbędnym do opisywania zjawisk i procesów związanych z technologiami pozyskiwania biomasy, jej przetwarzania do postaci biotworzyw oraz ich użytkowania. Poszerzenie wiedzy o gospodarowaniu zasobami naturalnymi, produkcji roślinnej, leśnej oraz pierwiastkowym przerobie drewna.
Absolwent posiada wiedzą z zakresu recyklingu materiałowego, wiadomości na temat trwałości i biodegradowalności biotworzyw. Potrafi podjąć działania związane z ich ochroną i konserwacją. Zna i rozumie podstawowe pojęcia, zasady związane z prawem autorskim i patentowym, prawem handlowym i rynkiem biotworzyw. Interdyscyplinarność oferowanego wykształcenia wzbogaconego wiedzą o najnowszych osiągnięciach technologii i inżynierii w dziedzinie przetwarzania biomasy i produkcji biotworzyw pozwoli absolwentowi na przystosowanie się do potrzeb współczesnego przemysłu budowlanego, włókienniczego, celulozowo – papierniczego, chemicznego, a nawet motoryzacyjnego, ukierunkowanego w coraz większym stopniu na wykorzystanie naturalnych surowców odnawialnych pod kątem wytwarzania nowych materiałów.

Inżynieria i gospodarka wodna – studia stacjonarne inżynierskie I stopnia trwają 7 semestrów a niestacjonarne – 8. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: matematyka, fizyka, chemia, technologie informacyjne, ekonomia i zarządzanie, geodezja i kartografia, meteorologia i klimatologia, ekologia środowiska wodnego, hydrologia, mechanika i wytrzymałość materiałów, budownictwo wodne.
Absolwent jest przygotowany do podejmowania zadań z zakresu problematyki inżynierii środowiska przyrodniczego. Uzyskane w trakcie studiów: wiedza, umiejętności oraz kompetencje pozwolą na zwiększenie zdolności produkcyjnych jak i ochronę środowiska przyrodniczego, ze szczególnym uwzględnieniem racjonalnego wykorzystania i ochrony zasobów wodnych i glebowych.

(nowy kierunek studiów) Inżynieria rolnicza – studia stacjonarne inżynierskie I stopnia trwają 7 semestrów a niestacjonarne trwają 8 semestrów. Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia trwają – 3 semestry. Kierunek techniczny, przygotowujący do zadań inżynierskich dla potrzeb rolnictwa, leśnictwa i gospodarki żywnościowej, z dużym nakierowaniem na informatykę i aeroenergetykę. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: ekonomia, fizyka, matematyka, systemy operacyjne, rysunek techniczny, technologie materiałów konstrukcyjnych i elektrotechnika, podstawy produkcji rolniczej i leśnej, automatyka, teoria maszyn, maszyny rolnicze i ich eksploatacja, podstawy agrobiznesu. Absolwent jest przygotowany do pracy w rolnictwie, przemyśle rolnym, leśnym oraz w gospodarce żywnościowej.

Inżynieria środowiska – studia stacjonarne inżynierskie I stopnia trwają 7 semestrów a niestacjonarne – 8. Studia stacjonarne II stopnia trwają 3 semestry a niestacjonarne – 4 semestry. Kierunek techniczny o kształceniu w zakresie inżynierii wodnej i ochrony zasobów wodnych oraz inżynierii kształtowania i ochrony środowiska; (realizowany do lutego 2012 roku jako kierunek zamawiany – projekt „Priorytet IV PO KL”). Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: chemia, fizyka, matematyka, informatyka i programowanie, ekonomia i prawoznawstwo, ochrony środowiska, meteorologia i klimatologia, geometria wykreślna i grafika inżynierska, geodezja i kartografia, mechanika i wytrzymałość materiałów, inżynieria elektryczna, prawo w ochronie środowiska, zarządzanie środowiskiem.
Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach wykonawczo-budowlanych i instalacyjnych, w usługach komunalnych, biurach projektowych, przedsiębiorstwach produkcji, obrotu materiałami budowlanymi i instalacyjnymi, w administracji oraz w ośrodkach badań i kontroli środowiska. Po ukończeniu studiów i odbyciu praktyki istnieje możliwość ubiegania się o uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (bez ograniczeń) oraz specjalności konstrukcyjno-budowlanej (w ograniczonym zakresie).

Leśnictwo – studia stacjonarne inżynierskie I stopnia trwają 7 semestrów a niestacjonarne – 8. Studia II stopnia – 4 semestry. Program obejmuje kształcenie przyrodnicze oraz techniczno-ekonomiczne dla wszechstronnych potrzeb leśnictwa, gospodarowania lasami, ochrony środowiska leśnego, gospodarki łowieckiej, inwentaryzacji zasobów leśnych i pozyskiwania drewna. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: matematyka, fizyka, chemia, przedmioty przyrodnicze związane z leśnictwem, hodowla lasu, ochrona ekosystemów leśnych, urządzanie ekosystemów leśnych, użytkowanie zasobów leśnych, technika i inżynieria leśna, zarządzanie w leśnictwie, historia leśnictwa i polityka leśna.
Absolwent jest przygotowany do pracy w jednostkach administracji Lasów państwowych, parkach narodowych i krajobrazowych, urzędach, biurach projektowych oraz w firmach związanych z leśnictwem np. W zakładach usług leśnych. Po ukończeniu kursu nauczycielskiego absolwent jest przygotowany do pracy w szkolnictwie.

Medycyna roślin – studia stacjonarne inżynierskie I stopnia trwają 7 semestrów a studia stacjonarne II stopnia trwają 3 semestry, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego mgr inż. O roku akademickiego 2015/2016 zostaną uruchomione także studia niestacjonarne). Kierunek umożliwia pozyskanie wiedzy, umiejętności, kompetencji, uprawnień niezbędnych do wykonywania zawodu lekarza roślin. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: botanika, chemia ogólna i organiczna, matematyka – podstawy statystyki, fizyka z elementami biofizyki, ekologia i ochrona środowiska, wiedza ekonomiczno-prawna, wirusologia i bakterologia, biochemia, genetyka i hodowla roślin. Absolwenta cechuje dobra znajomość czynników sprawczych chorób: wirusy, bakterie, grzyby i inne mikroorganizmy fitopatogeniczne, rozeznanie w zagrożeniach ze strony szkodników roślin: nicienie, pajęczaki, owady, ślimaki, ptaki i ssaki oraz chwastów. Umiejętność diagnozowania chwastów, sprawców chorób roślin i szkodników, a także dobierania właściwych, bezpiecznych dla ludzi i środowiska naturalnego metod i środków do ich ograniczania lub zapobiegania. Jest przygotowany do organizowania i prowadzenia przedsiębiorstw i firm zajmujących się doradztwem w zakresie ochrony roślin, pracy w placówkach służb doradczych i ochrony roślin oraz jednostkach naukowo-badawczych, uczelniach i instytucjach naukowych oraz szkolnictwie.

(nowy kierunek studiów) Ochrona przyrody –  studia II stopnia: stacjonarne i niestacjonarne, trwają 4 semestry i kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra.

Ochrona środowiska – studia stacjonarne inżynierskie I stopnia trwają 7 semestrów. Studia II stopnia kończące się tytułem zawodowym mgr inż.– stacjonarne i niestacjonarne trwają 3 semestry a kończące się tytułem zawodowym mgr – stacjonarne i niestacjonarne trwają 4 semestry. Program jest nakierowany na rozpoznanie zagrożeń środowiska wywołanych eksploatacją rolniczą, skażeniami komunalno – przemysłowymi i zmianami globalnymi, z drugiej strony na zapobieganie zagrożeniom i przywrócenie równowagi przyrodniczej. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: matematyka, klimatologia, biochemia, ekofizjologia roślin, hydrologia i gospodarka wodna, technologie ochrony powietrza, wód i gleby, zagospodarowanie ścieków i osadów, zagrożenia cywilizacyjne i globalne, zrównoważony rozwój. Absolwent przygotowany jest do pracy w administracji państwowej, w inspekcjach ochrony środowiska, jednostkach naukowo-badawczych oraz działach ds. ochrony środowiska różnych przedsiębiorstw produkcyjnych ukierunkowanych na praktyczną realizację ochrony środowiska oraz na organizowanie i kierowanie działalnością w tej dziedzinie.

Ogrodnictwo – studia stacjonarne inżynierskie I stopnia trwają 7 semestrów a niestacjonarne – 8. Studia stacjonarne II stopnia trwają 3 semestry a niestacjonarne – 4. Program obejmuje kształcenie ogólno-przyrodnicze, technologiczne w zakresie produkcji warzyw, owoców, roślin ozdobnych i materiału nasienno-szkółkarskiego oraz urządzania i pielęgnacji parków i ogrodów. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: chemia, biochemia i genetyka roślin, botanika i fizjologia roślin, żywienie i ochrona, inżynieria ogrodnicza, warzywnictwo, sadownictwo, rośliny ozdobne zielne i drzewiaste, nasiennictwo i przemysł nasienny, produkcja szkółkarska, ekonomika i marketing ogrodniczy, projektowanie, urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni, waloryzacja przyrodnicza. Absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności z zakresu technologii produkcji ogrodniczej, zagospodarowania terenów zieleni, organizacji pracy w przedsiębiorstwie ogrodniczym oraz kierowania zespołami ludzkimi. Jest zaznajomiony z podstawami prawa w odniesieniu do działalności gospodarczej, zna metody analizy ekonomicznej, organizacji i zarządzania oraz zasady funkcjonowania rynku. Zależnie od ukończonej specjalności absolwent jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa ogrodniczego, podejmowania pracy w przetwórstwie owocowo-warzywnym, w instytucjach zajmujących się kształtowaniem terenów zieleni oraz w firmach hodowli roślin i przemyśle nasiennym.

Polityka społeczna – studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie I stopnia trwają 6 semestrów. Są to studia o charakterze interdyscyplinarnym, ułatwiające rozumienie warunków życia i pracy obywateli oraz zmian rzeczywistości społeczno-ekonomicznej. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: logika, etyka, ekonomia, podstawy polityki społecznej, bezpieczeństwo pracy i ergonomia, socjologia i pedagogika społeczna, psychologia, prawo pracy, finanse publiczne, praca socjalna, polityka społeczna wobec rodziny, zagadnienia demografii.
Absolwent jest przygotowany do pracy w zakresie planowania oraz praktycznych zastosowań polityki społecznej w licznych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego, na różnych stanowiskach w sektorze publicznym, społecznym i rynkowym, a zwłaszcza w urzędach administracji państwowej i samorządowej, w urzędach pracy, ośrodkach pomocy społecznej, fundacjach i stowarzyszeniach.

Projektowanie mebli – studia stacjonarne inżynierskie I stopnia trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego: inżynier projektant mebli a (od roku 2015/2016 zostaną uruchomione studia II stopnia – 3 semestry). Przykładowe przedmioty: historia sztuki użytkowej, historia mebla, filozofia, socjologia, etykieta i komunikacja społeczna, polityka społeczna. Ergonomia, prawo autorskie, etyka zawodu projektanta. Rysunek projektowy, rysunek prezentacyjny, umożliwiają kształtowanie umiejętności manualnych, pozwalając na swobodne opracowania, a następnie prezentację własnych koncepcji projektowych. Pracownia projektowa, pracownia technik komputerowych, pracownia modelowania i makiet. Absolwent zdobywa wiedzę w zakresie drzewnictwa i meblarstwa poprzez pryzmat osiągnięć projektowych i technologicznych. Wiedzę związaną z projektowaniem, konstruowaniem, przygotowaniem do wdrożenia oraz wytwarzaniem mebli. Jest ekspertem w tendencjach projektowania, wytwarzania i zarządzania produkcją mebli, jako projektant potrafi tę wiedzę efektywnie wykorzystać. Zna uwarunkowania przenoszenia wiedzy z obszaru techniki i technologii na praktykę projektową. Wykazuje się znajomością stylów w sztuce i meblarstwie.

Rolnictwo – studia stacjonarne inżynierskie I stopnia trwają 7 semestrów a niestacjonarne – 8. Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia – 3 semestry. Kierunek obejmuje kształcenie w zakresie agrotechniki, ochrony, hodowli i nasiennictwa roślin rolniczych, a także ekonomiki i zarządzania w rolnictwie. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: ekonomia, chemia, fizyka, przedmioty przyrodnicze, technika rolnicza, hodowla i uprawa roślin, rozród, chów i żywienie zwierząt, ekonomika i zarządzanie produkcją, biologiczne i biotechnologiczne metody w produkcji rolniczej. Absolwent zdobywa wiedzę potrzebną do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, do zarządzania przedsiębiorstwami w zakresie obsługi rolnictwa i gospodarki żywnościowej.

Technologia drewna – studia stacjonarne inżynierskie I stopnia trwają 7 semestrów a niestacjonarne – 8. Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia trwają 3 semestry. Kierunek techniczny o szerokim programie dotyczącym drzewnictwa, obróbki i wykorzystania drewna, przemysłu drzewnego i meblarskiego, konserwacji drewna zabytkowego i archeologicznego. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: matematyka, fizyka, chemia, mechanika techniczna, elektrotechnika, automatyka, ochrona i konserwacja drewna, konstrukcje i technologie wyrobów z drewna, inżynieria chemiczna i procesowa, maszyny i urządzenia produkcyjne, technologia celulozy i papieru, stolarka budowlana, technologie wyrobów meblarskich, marketing w przemyśle drzewnym.
Absolwent posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną, a także informatyczną. Jest bardzo dobrze przygotowany do pracy w zakładach i jednostkach branży drzewnej.

Technologia żywności i żywienie człowieka – studia inżynierskie I stopnia stacjonarne i niestacjonarne trwają 7 semestrów. Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia trwają – 3 semestry. Program obejmuje przedmioty chemiczno-biologiczne, inżynieryjne i społeczno-ekonomiczne, przygotowujące absolwentów w zakresie surowców i przetwarzania artykułów żywnościowych, organizacji i kierowania zakładami przetwórczymi, kontroli i przebiegu procesów technologicznych. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: matematyka, chemia, biofizyka, biochemia i mikrobiologia żywności, biotechnologia, inżynieria procesowa, analiza żywności, żywienie człowieka, podstawy dietetyki, higieny i toksykologii.
Absolwent jest przygotowany do pracy w szeroko pojętym sektorze gospodarki żywnościowej oraz działach z nią związanych: instytucjach kontrolnych, finansowych, marketingowych, instytucjach naukowych, biurach projektowych lub własnych przedsiębiorstwach.

Towaroznawstwo – studia stacjonarne inżynierskie I stopnia trwają 7 semestrów. Kształcenie ukierunkowane jest na jakość i bezpieczeństwo produktów rolnictwa, artykułów przemysłowych i żywności przetworzonej, zarządzanie jakością z uwzględnieniem ochrony środowiska i standardów międzynarodowych. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: matematyka, chemia, fizyka, biochemia i mikrobiologia, ekonomia, podstawy zarządzania i marketingu, inżynieria i aparatura procesów produkcyjnych, towaroznawstwo artykułów przemysłowych, produktów rolnictwa i leśnictwa, zarządzanie jakością według ISO 9000, logistyka. Absolwent jest przygotowany do pracy związanej z podstawami prawa, zarządzania i marketingu, technologii materiałowych i opakowalnictwa.
(nowy kierunek studiów) Turystyka przyrodnicza – studia II stopnia: stacjonarne i niestacjonarne, trwają 4 semestry i kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra. Program studiów obejmuje kształcenie w zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych oraz nauk rolniczych dla potrzeb organizacji i obsługi turystyki przyrodniczej. Przykładowe przedmioty: ekoturystyka, bioróżnorodność, geobotanika, funkcja turystyczna obszarów chronionych, edukacja przyrodnicza lub ekologiczna, zielone przedsiębiorstwo turystyczne, marketing w turystyce, produkt turystyczny, regiony turystyczne, produkty tradycyjne i regionalne, turystyka zrównoważona w gminnie, społeczna odpowiedzialność biznesu.
Absolwent posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu wartości środowiska przyrodniczego dla potrzeb turystyki, ma wiedzę z zakresu funkcjonowania rynku turystycznego oraz umiejętność tworzenia konkurencyjnego produktu turystycznego uwzględniając zasady ekorozwoju. Zna zasady tworzenia i rozwoju form przedsiębiorczości przyjaznych dla środowiska. Jest przygotowany do podjęcia pracy w różnego rodzaju placówkach, instytucjach odpowiedzialnych za turystykę i edukację przyrodniczą, w organach administracji samorządowej odpowiedzialnych za promocję i rozwój turystyki, obiektach turystyki wiejskiej, punktach informacji turystycznej oraz biurach podróży, szczególnie ukierunkowanych na turystykę przyrodniczą. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Turystyka i rekreacja – studia stacjonarne licencjackie I stopnia trwają 6 semestrów a niestacjonarne trwają 7 semestrów. Kierunek ze specjalnością w zakresie agroturystyki, program obejmuje kształcenie z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych oraz nauk rolniczych dla potrzeb turystyki i rekreacji, dla gospodarstw agroturystycznych, ośrodków doradztwa rolniczego, hoteli i organizatorów turystyki. Przykładowe przedmioty: podstawy anatomii i fizjologii człowieka, psychologia, prawo, historia architektury i sztuki, krajoznawstwo, podstawy turystyki, podstawy rekreacji, hotelarstwo, ekonomika turystyki i rekreacji, biznesplan, turystyka wiejska, zwierzęta w gospodarstwie agroturystycznym, obsługa ruchu turystycznego, 4 tygodniowa praktyka zawodowa z turystyki.
Absolwent jest dobrze przygotowany do prowadzenia działań o charakterze turystycznym i rekreacyjnym w odniesieniu do szerokiej grupy odbiorców. Może podjąć pracę w różnego rodzaju placówkach, instytucjach i ośrodkach zajmujących się prowadzeniem działalności z zakresu zorganizowanego wypoczynku. Jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej a także gospodarstwa agroturystycznego.

Weterynaria – jednolite studia magisterskie w trybie stacjonarnym, trwają 11 semestrów. Kierunek umożliwia uzyskanie tytułu zawodowego lekarza weterynarii, pogłębienie wiedzy z zakresu nauk podstawowych i zdobycie specjalistycznych umiejętności umożliwiających wykonywanie zawodu w zakresie profilaktyki weterynaryjnej, diagnostyki i terapii oraz wykonywanie zabiegów chirurgicznych z uwzględnieniem zasad etyki i deontologii weterynaryjnej. Umożliwia absolwentom sprawowanie nadzoru weterynaryjnego nad ochroną zdrowia publicznego, środowiska i zdrowia zwierząt, wykonywanie badań laboratoryjnych dla celów diagnostycznych, profilaktycznych, leczniczych lub sanitarno-weterynaryjnych.
Absolwent uzyskuje prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii. Może oceniać stan zdrowia zwierząt, zapobiegać, rozpoznawać i leczyć choroby zwierząt, wykonywać zabiegi chirurgiczne, a także prowadzić nadzór weterynaryjny. Jest dobrze przygotowany do podjęcia pracy w lecznicach dla zwierząt, pracy w terenie, laboratoriach diagnostycznych oraz w instytucjach naukowo-badawczych i doradczych.

Zootechnika – studia stacjonarne inżynierskie I stopnia trwają 7 semestrów a niestacjonarne 8 semestrów. Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia – 3 semestry. Kierunek z 3 wyodrębnionymi specjalnościami: w zakresie hodowli zwierząt gospodarskich, ekologicznego chowu zwierząt oraz hodowli zwierząt wolnożyjących i amatorskich. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: chemia, biochemia i mikrobiologia, anatomia i fizjologia zwierząt, żywienie zwierząt i paszoznawstwo, genetyka i metody hodowlane, chów zwierząt, mechanizacja produkcji roślinnej i zwierzęcej, towaroznawstwo produktów zwierzęcych.
Absolwent jest przygotowany do prowadzenia gospodarstwa rolnego, kierowania zespołami ludzi, organizacji hodowli zwierząt oraz do pracy w administracji.

 

Dane naboru

dzstud@up.poznan.pl
tel. 618487011, 6184875222

Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach

Copyright Edukacja365.pl – Wszelkie prawa zastrzeżone – 2014/2015