UWAGA! Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za pomocą cookies wykorzystywane są głównie w celach statystycznych. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce. Ok, rozumiem - ukryj komunikat.

Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych

Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych

Dane placówki


Opis placówki

Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach to Uczelnia z tradycjami. Założona w 1994 roku, przez prawie 20 lat utrzymuje się w czołówce uczelni wyższych w kraju i województwie, co potwierdzają ogólnopolskie rankingi. Od początku naszej działalności specjalizujemy się w dwóch obszarach kształcenia: nauczaniu języków obcych oraz zarządzaniu z szeroko rozumianym bezpieczeństwem wewnętrznym. Nie prowadzimy „kiermaszu kierunkowych rozmaitości”. Naszym atutem jest ogromne doświadczenie, dzięki któremu w ramach prowadzonych kierunków rozwinęliśmy szeroki wachlarz atrakcyjnych specjalności i specjalizacji poszukiwanych na rynku pracy, pośród których z pewnością znajdziesz coś dla siebie. Kształcimy w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na studiach I i II stopnia w zakresie kierunków: zarządzanie, bezpieczeństwo wewnętrzne i filologia. Urozmaiceniem programu studiów jest bogata oferta kierunków studiów podyplomowych prowadzonych przez naszą kadrę. Podobnie jak każda uczelnia w Polsce, tak i my podlegamy cyklicznej weryfikacji swojej działalności naukowej, badawczej i dydaktycznej. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) ocenił naszą działalność naukową, tj. prowadzone badania, publikacje i dorobek naukowy naszych pracowników przyznając najwyższą z możliwych kategorii (Wydział Humanistyczny kat. I, Wydział Ekonomiczno-Inżynieryjny – kat. II). Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) na podstawie przeprowadzonej kontroli przyznała naszym kierunkom po raz kolejny pozytywną ocenę. Akredytacja została nam przyznana na 6 lat! Zgodnie
z przepisami PKA jest to najdłuższy okres, na jaki można uzyskać pozytywną akredytację, czyli uprawnienia do kształcenia na poziomie uczelni wyższej zarówno w zakresie studiów I stopnia (licencjackich), jak i II stopnia (magisterskich). Pozytywna ocena PKA oznacza, że WSZMiJO w Katowicach spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, a także posiada odpowiednią bazę materialno-dydaktyczną do prowadzenia studiów. Zgodnie z tą oceną poziom prowadzonych przez uczelnię studiów w pełni odpowiada kryteriom jakościowym uczelni wyższej. PKA pozytywnie oceniła też System Zarządzania Jakością Kształcenia, który funkcjonuje w WSZMiJO od 2011r.
W celu doskonalenia programu nauczania, jako jedna z kilku uczelni w Polsce, prowadzimy badania naukowe. Specjalizujemy się w unikatowych obszarach badawczych, dzięki czemu należymy do wiodących ośrodków, m.in. w zakresie badań nad indywidualnymi czynnikami mającymi wpływ na przyswajanie języków obcych, w tym języka płci, czy też w zakresie badań nad specjalistycznymi rejestrami języka. Dodatkowo na mocy międzynarodowych porozumień prowadzimy badania w kooperacji z akademickimi ośrodkami naukowymi na Ukrainie i Słowacji. Z powodzeniem zaszczepiamy pasję do nauki w naszych studentach, którzy aktywnie tworzą i działają w strukturach kół naukowych.
W marcu 2005 roku WSZMiJO jako pierwsza niepubliczna uczelnia akademicka na Śląsku otrzymała akredytację do prowadzenia pełnego cyklu kształcenia wyższego. Dzięki temu jesteśmy jedyną na Śląsku niepubliczną uczelnią wyższą, która posiada uprawnienia do prowadzenia przewodu doktorskiego w zakresie językoznawstwa, umożliwiając tym samym uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych.
Przejrzysty system opłat za studia daje czytelny przekaz: brak ukrytych płatności. Nie pobieramy opłat wpisowych, wakacyjnych oraz za egzaminy i zaliczenia. Gwarantujemy niezmienne czesne przez cały okres studiów.
Naszym studentom zapewniamy szeroki wachlarz stypendiów. Maksymalna kwota świadczeń stypendialnych dla jednego studenta może wynieść nawet 1500PLN miesięcznie!
Nasza Uczelnia jest w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dzięki dofinansowaniu z POKL w ramach projektu „Program rozwojowy WSZMiJO – Dydaktyka
i praktyka kluczem do przyszłości” nasza Uczelnia zakupiła specjalistyczne oprogramowanie oraz sprzęt umożliwiający niepełnosprawnym naukę i przemieszczanie się po terenie Uczelni.

Dla osób poszukujących pracy jeszcze w trakcie studiów lub tuż po ich ukończeniu powołaliśmy Akademickie Biuro Karier. Ta prężnie działająca jednostka Uczelni organizuje liczne szkolenia ułatwiające poruszanie się po rynku pracy, kształtujące rozwój osobisty, a także szkolenia specjalistyczne, skierowane do studentów konkretnych kierunków studiów. W zorganizowanych przez Akademickie Biuro Karier szkoleniach do tej pory udział wzięło przeszło 500 osób. Do dyspozycji studentów są również doradca zawodowy oraz psycholog. A wszystko to całkowicie bezpłatnie!
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów stale uzupełniamy zbiory biblioteczne, na które składa się ponad 40 tysięcy woluminów. Dzięki komputeryzacji księgozbioru Uczelni, zasoby te można przeglądać i zamawiać poprzez przeglądarkę internetową z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu. Do dyspozycji studentów są również bazy danych (m.in. EBSCO i Legalis).
Aktualnie WSZMiJO dysponuje ponad 9200 m2 powierzchni własnych obiektów dydaktycznych,
a składają się na nie kameralne sale ćwiczeniowe z dostępem do Internetu, sale wykładowe
i specjalistyczne laboratorium tłumaczeniowe, wyposażone w nowoczesny sprzęt
i oprogramowanie. Dzięki naszym pracowniom komputerowym możemy realizować znaczną część programu studiów na platformie MOODLE. Nie musisz przyjeżdżać na każde zajęcia, ponieważ część zajęć zrealizujemy w formie kształcenia na odległość. Studiujesz prosto i wygodnie, w wybranym przez Ciebie momencie.
Do grona naszych pracowników naukowo-badawczych należą wybitni, zarówno krajowi jak i zagraniczni specjaliści z zakresu prowadzonych w uczelni kierunków, m.in. z Niemiec, Słowacji, Ukrainy i Hiszpanii. Wielu z nich nadano tytuł Doktora Honoris Causa innych, polskich i zagranicznych, uczelni oraz uhonorowano medalami Komisji Edukacji Narodowej za działalność dydaktyczną, pedagogiczną i społeczną.
Dbając o stały rozwój kadry oraz strony dydaktycznej Uczelni zawarliśmy nowe porozumienia dotyczące praktyk i staży. Na ich mocy studenci WSZMiJO będą mogli odbywać praktyki w firmach mających siedziby przy ulicy Gallusa 12, a ich właściciele (którymi w dużej mierze są nasi absolwenci) dołożą starań, by urozmaicić programy praktyk i staży.
Wykształciliśmy ponad 23 tysiące absolwentów! Atrakcyjność naszej oferty edukacyjnej zwycięża z odległościami geograficznymi. W gronie studentów i absolwentów mamy osoby mieszkające na terenie Śląska, jak i poza jego obszarem, m.in. w Zakopanem, Nowym Sączu, Rzeszowie, Kołobrzegu, czy też poza granicami naszego kraju, między innymi na terenie Niemiec, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Hiszpanii i Holandii.
Nasi cenieni na rynku pracy absolwenci piastują wysokie stanowiska m.in. prezesów i dyrektorów poważnych firm, spółek i koncernów o zasięgu międzynarodowym, urzędników w strukturach administracji samorządowej, pracowników międzynarodowych linii lotniczych, są właścicielami dobrze prosperujących firm krajowych i zagranicznych, pracownikami uczelni w kraju i za granicą, członkami rad nadzorczych w firmach sektora publicznego.
Warto wspomnieć również o tym, że dzięki dobrej lokalizacji do Gallusa łatwo dojechać z różnych stron naszego województwa: autostrada A4 Wrocław-Kraków (węzeł Mikołowska), Drogowa Trasa Średnicowa oraz główne arterie miejskie Katowic. W pobliżu znajduje się również stacja PKP Katowice-Brynów oraz pętla tramwajowa Katowice-Brynów (przystanki Park Kościuszki-Zgrzebioka-Gawronów). Osobom dojeżdżającym samochodami proponujemy miejsca postojowe na terenie Uczelni.
Zapraszamy do WSZMiJO!

Wydział Ekonomiczno-Inżynieryjny
Kierunek:
Zarządzanie – stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)
Studia I stopnia – licencjackie (6 semestrów)
Studia II stopnia – magisterskie (4 semestry)
Program studiów na kierunku Zarządzanie obejmuje bloki przedmiotów ogólnych, kierunkowych i związanych z wy¬braną specjalnością. Wyposażają one Absolwentów tego kierunku w kanon wiedzy ekonomicznej i ogólnej.
Specjalności:
Logistyka w zarządzaniu łańcuchem dostaw
Celem specjalności Logistyka w zarządzaniu łańcuchem dostaw jest przekazanie najnowszej wiedzy i umiejętności menedżerskich w zakresie operacyjnego i strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem i logistyką w łańcuchach dostaw.

Zarządzanie firmą na rynkach krajowych i zagranicznych
Zapoznaje z zasadami funkcjonowania rynku jako podstawy podejmowania decyzji menedżerskich oraz określania strategii przedsiębiorstwa funkcjonującego na rynkach krajowych i zagranicznych. Absolwenci znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach międzynarodowych, instytucjach otoczenia biznesu, administracji publicznej. Są także przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Reklama i PR
Zapoznaje z wpływem dziesiątek komunikatów reklamowych na naszą świadomość. Pokazuje jak działa Internet wraz z rozwijającymi się serwisami społecznościowymi, telewizja, prasa i radio, które zajmują coraz więcej naszego czasu. Informacje, które do nas docierają, wywołują u nas określone reakcje. Kupujemy produkty, kształtujemy nasz system wartości. Czasem czujemy „niewidzialną siłę”, która nami manipuluje. Absolwenci znajdują zatrudnienie w agencjach reklamy, firmach public relations, domach mediowych, zajmują stanowiska doradców ds. komunikacji społecznej w polityce i dużych firmach.
Zarządzanie kadrami
Zapoznaje ze specyfiką zarządzania kadrami w przedsiębiorstwie. Uczy prowadzenia nowoczesnej polityki kadrowej, właściwego doboru pracowników, przeprowadzania procesu rekrutacji i selekcji, rozpoznawania przyczyn konfliktów interpersonalnych
w przedsiębiorstwie i ich rozwiązywania, organizacji efektywnego systemu motywacji
i szkoleń. Absolwenci znajdują zatrudnienie w działach spraw personalnych firm i instytucji, agencjach konsultingowych, firmach headhunterskich, biurach pracy. Są także przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Zarządzanie sprzedażą i negocjacje
Zapoznaje z technikami finansowania i sprzedaży, a także prowadzenia negocjacji
z klientem warunków transakcji, dostosowując je do indywidualnych przypadków. Pokazuje, jak wykorzystać nowoczesne techniki w procesie sprzedaży, koordynować zespoły pracowników oraz zaprojektować dział sprzedaży. Absolwenci specjalności znajdują zatrudnienie w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych – krajowych
i zagranicznych, instytucjach i organizacjach rynku ubezpieczeń, bankowości oraz nieruchomości.
Studia II stopnia – uzupełniające magisterskie (4 semestry)
Specjalność:
Zarządzanie bezpieczeństwem
Zapoznaje z kategoriami bezpieczeństwa, opisem i interpretacją zjawisk towarzyszących bezpieczeństwu, wskazywaniem za pomocą analiz na zjawiska i skutki procesów zachodzących w bezpieczeństwie. W trakcie studiów studenci zostaną zazna¬jomieni
z doktrynalnym i instytucjonalnym znaczeniem bezpieczeństwa z uwzględnieniem wpływów religijnych i narodo¬wościowych na czynniki bezpieczeństwa w podmiotach (bez względu na to jak duży jest obszar podmiotu, którego dotyczy oddziaływanie) oraz problemami polityki bezpieczeństwa i zarządzania nimi w ujęciu prognostycznym i ewolucyjnym.
Absolwenci specjalności znajdą zatrudnienie w komórkach samorządów terytorialnych odpowiedzialnych za bezpie¬czeństwo i zarządzanie kryzysowe oraz negocjacje, organizację i przeprowadzanie akcji ewakuacji ludności.
Zarządzanie projektem
Studia na specjalności Zarządzanie Projektem są przygotowane i prowadzone we współpracy z INPROGRESS sp. z o.o., której specjalizacją jest metodyka zarządzania projektami PRINCE2® i posiada status Accredited Training Organization (ATO) przy APM Group Ltd. Patronat nad studiami objęła Regionalna Izba Gospodarcza oraz portal praca.pl
Absolwenci specjalności znajdą zatrudnienie jako Project Managerowie, którzy będą zarządzali projektami (odpowiedzialność za prowadzenie projektu oraz realizację jego celów), planowali, realizowali, kontrolowali i raportowali całości, części czy etapu projektu.
Project Manager jest też odpowiedzialny za zarządzanie planem budżetu oraz wszelkimi procedurami zarządzania projektami (zarządzanie czasem, zarządzanie procesami, zarządzanie ryzykiem, etc.). Project Manager kieruje, kontroluje, zarządza i reguluje projekt. Jest jednostką ostatecznie odpowiedzialną za użytkownika końcowego oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za projekt.

Kierunek:
Bezpieczeństwo wewnętrzne – stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)
Studia I stopnia – licencjackie (6 semestrów)

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne są studiami o charakterze interdyscyplinarnym. Treści programowe łączą przygotowanie z dziedziny nauk prawnych, ekonomicznych, humanistycznych i zarządzania z przygotowaniem w zakresie organizacji
i funkcjonowania administracji publicznej w Polsce.
Kompleksowo traktują i odnoszą się do koncepcji i sposobów przeciwdziałania zagrożeniom w sferze szeroko poję¬tego bezpieczeństwa wewnętrznego.

Specjalności:
Bezpieczeństwo w aglomeracjach miejskich
Specjalność ta obejmuje zagadnienia związane z bezpieczeństwem aglomeracji miejskich oraz bezpieczeństwem ludności i zasobów szczególnego znaczenia. Na specjalności prowadzone będą za¬jęcia związane z szeroko pojmowaną tematyką bezpieczeństwa na poziomie branżowym (bezpieczeństwo transportowe, ekologiczne, finansowe, energetyczne, zdrowotne itp.). Absolwent tej specjalności będzie przy¬gotowany do pracy w administracji publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwo¬wych
i samorządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne (m.in.: Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż Graniczna, Straż Miejska, Straż Pożarna, Biuro Zarządzania Kryzysowego w terenowych urzędach administracji państwowej).

Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych
Specjalność ta obejmuje zagadnienia związane z bezpieczeństwem w systemach
i sieciach teleinformatycznych, zwalczaniem terroryzmu komputerowego – cyberterroryzmu
i przestępczości komputerowej. Na specjalności prowa¬dzone będą zajęcia związane
z bezpieczeństwem w handlu elektronicznym, zastosowaniem rozwiązań informatycznych dla bezpieczeństwa wydatków publicznych po wprowadzeniu budżetowania zadaniowego.
W programie studiów przewidziano także zajęcia z grafiki komputerowej i prezentacje możliwości jej zastosowania w celu wsparcia działalności organizacyjnej i szkoleniowej
w bezpieczeństwie.
Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do pracy w administracji publicznej
w komórkach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informatyczne (m.in.: Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrzne¬go, Straż Graniczna, Straż Miejska, Straż Pożarna, Biuro Zarządzania Kryzysowego w terenowych urzędach administracji państwowej) oraz
w komórkach zajmujących się ochroną danych osobowych oraz ochroną informacji niejawnej.

Bezpieczeństwo i porządek publiczny (specjalność Policyjna)
Absolwenci szkół wyższych o kierunkach Bezpieczeństwo Narodowe i Bezpieczeństwo Wewnętrzne, którzy wstąpią do Policji w ciągu roku od zakończenia studiów, będą mogli odbyć krótsze policyjne szkolenie podstawowe.
Nowe rozwiązanie wynika ze zmiany w przepisach rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Bezpieczeństwo społeczne
W ramach specjalności realizowany jest program przekazujący wiedzę na temat ogólnych informacji o administracji państwowej, jej roli oraz zadań z zakresu odpowiedzialności za bezpieczeństwo społeczne. Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do pracy
w administracji państwowej, publicznej, społecznej z ukierunkowaniem na zadania, cele oraz obszary oddziaływań jednostek organizacyjnych, służb państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
Przy efektach kształcenia uwzględnione zostały umiejętności m.in. zbierania, grupowania, interpretowania oraz planowania, by umiejętnie przedstawiać główne treści wiedzy przypisanej do kolejnych poziomów edukacji. Wskazane i omówione zostaną podmioty odpowiedzialne za stan bezpieczeństwa wewnętrznego wraz ze znajomością nowoczesnych technologii teleinformatycznych związanych z bezpieczeństwem.

Wydział Humanistyczny

Kształcimy w trybach stacjonarnym (studia dzienne) i niestacjonarnym (studia zaoczne) na specjalnościach językowych w zakresie specjalizacji: biznesowej, nauczycielskiej, tłumaczeniowej

Studia I stopnia – licencjackie (6 semestrów) – studia z zakresu języków: angielskiego, hiszpańskiego, niemieckiego

Studia II stopnia – uzupełniające magisterskie (4 semestry) – studia z zakresu języków: angielskiego, niemieckiego

Program studiów obejmuje bloki przedmiotów ogólnych, kierunkowych i związanych z wybraną specjalnością. Absolwenci tego kierunku posiadają wiedzę językową w zakresie praktycznej znajomości wiodącego języka obcego, językoznawstwa, literaturoznawstwa, przedmiotów społecznych i drugiego języka obcego.

Specjalizacje:

 Nauczyciel języka angielskiego/niemieckiego– ze specjalizacją dodatkową: nauczyciel drugiego języka obcego (dla studiów II stopnia – nauczyciel jednego języka)

W ramach specjalizacji realizowane są zagadnienia z zakresu wiedzy pedagogicznej oraz metodyki nauczania języka, teorii uczenia się oraz psychopedagogiki. Studenci odbywają praktykę pedagogiczną w wybranej przez siebie szkole, której celem jest poznanie realiów zawodu nauczyciela. Dzięki drugiej specjalizacji student otrzymuje możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji językowych w zakresie języka drugiego, który może wykonywać obok specjalizacji głównej. Absolwenci mogą podjąć pracę w charakterze nauczyciela języka obcego zgodnie
z ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym.

Tłumacz języka angielskiego/niemieckiego

W ramach specjalizacji kształcimy kadrę specjalizującą się w tłumaczeniach mowy i tekstu. Na zajęciach studenci zdobędą wiedzę z zakresu teorii i technik przekładu oraz umiejętności praktyczne, pracując w oparciu o bogatą bazę dokumentów.

Studia z zakresu języków specjalistycznych:

Język angielski w biznesie

W ramach specjalizacji realizowane są zagadnienia z zakresu języka biznesu, marketingu, ekonomii, negocjacji, prawa gospodarczego i międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz informatyki. Absolwenci znajdują zatrudnienie między innymi jako negocjatorzy i tłumacze
w dużych, międzynarodowych firmach i korporacjach. Znajomość języka biznesu pozwala na swobodne poruszanie się w sferach rozwijającej się gospodarki światowej.

 Język niemiecki w biznesie i turystyce

W ramach specjalizacji realizowane są zagadnienia z zakresu biznesu – korespondencji urzędowej, podstaw ekonomii, marketingu, negocjacji oraz turystyki – krajoznawstwa, pilotażu, prawa turystycznego. Absolwenci znajdują zatrudnienie między innymi jako negocjatorzy
i tłumacze w dużych, międzynarodowych firmach i korporacjach. Znajomość języka biznesu pozwala na swobodne poruszanie się w sferach rozwijającego się rynku turystycznego.

 Seminarium doktoranckie

–        oferta dla magistrów filologii obcej: angielskiej, germańskiej, hiszpańskiej, rosyjskiej

–        uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa w 2 lata

–        oferta pracy na stanowisku asystenta – 360 godzin dydaktycznych rocznie plus pensja asystenta

–        pokrycie kosztów uzyskania stopnia doktora

–        120 h dydaktycznych w ramach seminarium doktoranckiego

 Studia podyplomowe

 

Studia z zakresu języków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego

1. Podyplomowe studia kształcące tłumaczy języka:

–         angielskiego,

–         niemieckiego,

–         rosyjskiego

Celem studiów jest zdobycie podstaw teoretycznych i umiejętności

praktycznych w zakresie tłumaczenia tekstów specjalistycznych: prawniczych, ekonomicznych, użytkowych oraz tłumaczenia konsekutywnego i symultanicznego. Absolwent może przystąpić do egzaminu na tłumacza przysięgłego w dziedzinie tłumaczenia pisemnego i ustnego tekstów związanych z prawem, biznesem i ekonomią. Absolwenci studiów mogą znaleźć zatrudnienie w biurach tłumaczeń, instytucjach administracji publicznej: sądach, prokuraturach, biurach turystycznych, kancelariach, firmach międzynarodowych.

2. Języki specjalistyczne:

 Język biznesu (angielski, niemiecki, rosyjski)

Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji zawodowych przez osoby pragnące dodatkowo pogłębić znajomość języka angielskiego i poszerzyć o słownictwo z dziedziny biznesu, poznając jednocześnie zagadnienia ekonomiczne.

Język niemiecki w biznesie – ochrona zdrowia

Celem studiów jest poszerzenie znajomości języka niemieckiego w obszarze ochrony zdrowia o podstawy teoretyczne i umiejętności praktyczne z zakresu obsługi pacjenta niemieckojęzycznego oraz podstawowych usług medycznych, jak np.: fizjoterapia, gabinet stomatologiczny czy sanatorium.

 

Dane naboru

Sekcja Informacji o Uczelni i Rekrutacji:
rekrutacja@gallus.pl
info@gallus.pl
nabor@gallus.pl

(32) 20 79 201
(32) 20 79 211

GG: 6770855
Skype: rekrutacja_wszmijo

(I piętro budynku głównego
przy ul. Gallusa 12)

Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach

Copyright Edukacja365.pl – Wszelkie prawa zastrzeżone – 2014/2015